• 19 ژانویه, 2016 ساعت : 15:18
  • دسته :

هیات مدیره

 

طبق ماده 18 اساسنامه مصوب شده، انجمن خیریه دارای هیئت مدیره ای مرکب از حداقل 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود. در صورتی که درآمد و هزینه های انجمن خیریه از طریق اعضا تامین شود این تعداد می تواند به سه نفر عضو اصعلی و یک نفر عضو علی البدل تقلیل یابد.
تبصره 1: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخده با اکثریت آرا موافق معتبر خواهد بود.
تبصره 2: شرکت اعضا هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره 3: انتخاب مجدد هیئت مدیره بلامانع است.
ماده 19
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضاء هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیئت مدیره به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

اعضاء هیئت مدیره:

انجمن خیریه صابرین خور دارای هیئت مدیره ای مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و همچنین دارای يک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل می باشد. اعضاء انجمن عبارتند از:

یونس قانع (مدیر عامل)
عبدالغنی قطباء (رئیس)
عبدالحمید امانی(نایب رئیس)
شهرام صالحی (دبیر)
علی شفیعی (مسئول مالی)
سید احمد هاشمی (عضو)
ماشاءالله اکرمی (عضو)
ماشاءالله صالحی(عضو)
محمد تکاپو (عضو)
حامد شفیعی (عضو)

مسعود جمالی (عضو)

بازرسان: انجمن خیریه صابرین خور:

منصور پیوند
مسعود رحیم زاده

طراحی و توسعه آراد