گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 11.03. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 11.03. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

گزارش منزل مرحوم مهرآوران(پایان خاکبرداری) توسط محمد تکاپوی.

تصویب قرارداد توافقی بین محمد تکاپوی و انجمن خیریه صابرین برای پیگیری ساخت منزل مرحوم مهرآوران.

گزارش ماهیانه کمیته ها.

گزارش ساخت سرویس بهداشتی پارک پردیس توسط منصور پیوند.

گزارش کمیته مساجد توسط رضا فتحی.

گزارش ساخت سالن مدرسه حاج عبدالله حسین و پسران توسط شهرام صالحی.

گزارش کمیته دانش پژوهان توسط مسئول این کمیته(افزایش حجم کمک ها و کمبود منابع مالی این کمیته).

گزارش شمارش صندوق ها و برچسب صندوق توسط رسول فتحی.

گزارش کمیته ایتام توسط منصور خشنود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصوبات جلسه:

مصوب شد متنی به عنوان سازنده بنا و…در ورودی سالن مدرسه حاج عبدالله حسین و پسران نصب شود

مصوب شد اموال و وسایلی که به مدارس تحویل داده می شود به صورت صورتجلسه رسمی آموزش و پرورش مدون شود.

مصوب شد در اسرع وقت کمیته ایتام تشکیل شودو در اولین فرصت دیدار حضوری با ایتام صورت بگیرد.

قرارداد توافقی ساختمان مرحوم مهرآوران بین کارفرما(یونس قانع) و پیمانکار(محمد تکاپوی) تصویب شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاضرین در جلسه:

عبدالغنی قطبا، ماشاالله اکرمی، یونس قانع، حامد شفیعی، محمد تکاپوی، منصور خشنود، عبدالحمید امانی، شهرام صالحی، مسعود جمالی، رسول فتحی، ایوب محمودی، منصور پیوند، رضا فتحی.

طراحی و توسعه آراد