گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 11.10. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 11.10. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

بررسی آیین نامه کمیته مساجد، هیات امناء مساجد و شرح وظایف امامان و… توسط رضا فتحی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصوبات جلسه:

مصوب شد ادامه بررسی آیین نامه کمیته مساجد در جلسات آتی پیگیری شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاضرین در جلسه:

عبدالغنی قطبا، ماشاالله اکرمی، حامد شفیعی، منصور خشنود، عبدالحمید امانی، شهرام صالحی، ایوب محمودی، رضا فتحی.

طراحی و توسعه آراد