گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 06.08. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 06.08. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

گزارش دکتر هاشمی از وضعیت مسجد جامع

گزارش یونس قانع از وضعیت ساختمان مسجد جامع قدیم

_________________________________________________________________________________

حاضرین در جلسه:

عبدالغنی قطبا، ماشاالله صالحی، ماشاالله اکرمی، سید احمد هاشمی، یونس قانع، عبدالحمید امانی، شهرام صالحی، علی شفیعی، حامد شفیعی، ایوب محمودی، مسعود جمالی، منصور پیوند، رسول فتحی، منصور خشنود.

طراحی و توسعه آراد