گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 04.20. 96

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 04.20. 96

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

تقسیم مبالغ جمع آوری شده در ماه مبارک رمضان

بررسی موضوع کمک های خارج از برنامه ماهیانه کمیته ایتام به خانواده ایتام و همکاری عبدالمناف فاتحی با این کمیته

موضوع انجام یک کار عام المنفعه از مبلغ موجود در حساب کمیته صدقه جاریه (حدود 4 میلیون تومان)

جمع آوری مبالغی برای عبدالله انوریان و جلسه ای که با اقوام آن ها در این زمینه گرفته شده است.

پرداخت بدهی دو خانواده نیازمند در خور

جلسه با شیخ رضا فتحی در ارتباط با مسئولیت امور قرآنی

شرکت در جلسه مجمع سیزدهم انجمن های خیریه در بستک

موضوع اداره دارایی

بررسی جلسه برگزار شده با حاج محمدصالح جمالی


مصوبات جلسه:

طرح نصب صندوق صدقات انجمن خیریه خور بر روی درب خانه ها توسط رسول فتحی مسئول این کمیته بررسی و اجرایی شود.

مصوب شد جهت استفاده از مبلغ موجود در حساب کمیته صدقه جاریه، هر یک از مسئولین کمیته ها پیشنهادات خود را مطرح کنند.


حاضرین در جلسه:

ماشاالله اکرمی، عبدالغنی قطبا، یونس قانع، علی شفیعی، رضا فتحی، رسول فتحی، مسعود جمالی، منصور خشنود، منصور پیوند، عبدالحمید امانی، حامد شفیعی، شهرام صالحی.