بولتن خبری فعالیت های انجمن خیریه صابرین در سال 95 منتشر شد + دانلود

بولتن خبری فعالیت های انجمن خیریه صابرین در سال 95 منتشر شد + دانلود

 

 

 

 

 

واحد آموزش انجمن خیریه صابرین با همکاری کمیته های زیر مجموعه انجمن، بولتن خبری فعالیت های سال 95 انجمن را منتشر کرده است. در این بولتن خبری 28 صفحه ای، مسئولین هر یک از کمیته های انجمن پس از معرفی کوتاه کمیته خود، به ذکر مهم ترین فعالیت هایشان در سال 95 پرداخته اند.

فایل PDF این بولتن را می توانید از اینجا (Boltan Anjoman) دریافت کنید.

 

B 95