گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 10.14. 95

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه صابرین خور در تاریخ 10.14. 95

 

 

 

 

 

دستور کار جلسه:

پیگیری زمین جاده شهرک

درخواست مردمی جهت مساعدت

گزارش مسجد قبا

گزارش منزل مرحوم مهرآوران

گزارش کمیته ها

جوابیه اداره اوقاف


مصوبات جلسه:

تصویب متن پیشنهادی جوابیه اداره اوقاف


حاضرین در جلسه:

ماشاالله اکرمی، عبدالغنی قطبا، منصور خشنود، یونس قانع، حامد شفیعی، عبدالحمید امانی، مسعود جمالی، محمد تکاپوی